Category Archives: TTIP

Ingen domstol är lika öppen som ISDS i TTIP

En stor del av diskussionen om ISDS har handlat om transparens.
Skiljeförfarande har anklagats för att vara präglat av mindre insyn än tvister i nationell domstol. Det som diskuterats är frågan om transparens när en tvist väl brutit ut mellan en investerare och en stat. I vilken utsträckning kan man räkna med att allmänheten får insyn i tvisten?

Det stämmer att skiljeförfarande traditionellt utgått från konfidentialitet; just detta är ofta en av anledningarna till att parter väljer skiljeförfarande över huvud taget. Men när det gäller ISDS är bilden en helt annan. I dag publiceras de flesta ISDS-domar och väldigt få tvister hålls borta från allmänheten.

Ett stort steg framåt är de transparensregler som förhandlades fram inom ramen för FN:s handelsrättskommission och trädde i kraft tidigare i år (UNCITRAL Transparency Rules). Dessa regler, som med stor sannolikhet kommer att ingå i TTIP och framtida europeiska investeringsskyddstraktat, höjer ribban för transparens i ISDS-tvister till en nivå som ingen nationell domstol i Europa når upp till.

De nya reglerna öppnar upp alla steg av processen; tvistens existens ska bli tillkännagiven så snart den är påkallad, alla dokument (inklusive beslut och domar) ska direkt göras tillgängliga för allmänheten; utomstående parter – till exempel NGOs – ges möjlighet att delta i processen på olika sätt, och förhandlingen skall kunna göras tillgänglig för alla som vill ta del av den, till exempelvis genom videosändning. Ett särskilt sekretariat har upprättats dit allmänheten kan vända sig för att få tillgång till allt material från pågående och avslutade processer.

Så påståendet att ISDS i TTIP kommer att leda till hemliga processer som i stället borde slitas i domstol är inte helt korrekt. Faktum är att ISDS-tvister genom FN:s nya transparensregler kommer att bli mycket mer transparenta än i princip alla domstolprocesser. Den som inte tror på det påståendet kan försöka att få en svensk domstol att i en pågående tvist tillåta en NGO att skriva en inlaga, eller gå med på att videosända en huvudförhandling…

Maria Rankka om TTIP och ISDS

Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka skriver i SvD om betydelsen av frihandelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan EU och USA.

“TTIP uppskattas kunna stärka EU:s ekonomi med 120 miljarder euro och USA:s med 90 miljarder euro. För svensk del kan det innebära en BNP-ökning med 0,2 procent, drygt sju miljarder kronor”, skriver Rankka.

Därtill skriver Rankka om den diskussion som uppstått kring tvistlösningsmekanismen ISDS (ofta i form av internationellt skiljeförfarande) som förelås ingå i TTIP-avtalet.

“Vanligast är att skiljeförfarande används för att lösa tvisten eftersom det erbjuder en neutral arena jämfört med om den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsende. Internationellt skiljeförfarande är en del av det moderna rättsystemet, och omgärdas av lagstiftning och internationella konventioner. Det finns cirka 3 200 bilaterala avtal globalt och 1 600 avtal som EU ingått som innehåller ISDS”, säger Rankka.

Läs hela debattartikeln här