Maria Rankka om TTIP och ISDS

Stockholms Handelskammares VD Maria Rankka skriver i SvD om betydelsen av frihandelsavtalet TTIP som just nu förhandlas mellan EU och USA.

“TTIP uppskattas kunna stärka EU:s ekonomi med 120 miljarder euro och USA:s med 90 miljarder euro. För svensk del kan det innebära en BNP-ökning med 0,2 procent, drygt sju miljarder kronor”, skriver Rankka.

Därtill skriver Rankka om den diskussion som uppstått kring tvistlösningsmekanismen ISDS (ofta i form av internationellt skiljeförfarande) som förelås ingå i TTIP-avtalet.

“Vanligast är att skiljeförfarande används för att lösa tvisten eftersom det erbjuder en neutral arena jämfört med om den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsende. Internationellt skiljeförfarande är en del av det moderna rättsystemet, och omgärdas av lagstiftning och internationella konventioner. Det finns cirka 3 200 bilaterala avtal globalt och 1 600 avtal som EU ingått som innehåller ISDS”, säger Rankka.

Läs hela debattartikeln här