Ett historiskt steg mot transparens i ISDS

Eftersom tvister mellan investerare och stater, till skillnad från rent kommersiella tvister, ofta innehåller frågor som är intressanta för allmänheten har det länge funnits röster som velat öppna upp tvisterna i större utsträckning. Under några år arbetade en grupp inom ramen för FN:s handelsrättskommission UNCITRAL med att uppnå detta och 2013 hade stater (och intresseorganisationer med observatörsstatus) enats om ett regelverk.

Vi har skrivit om dessa transparensregler förut och då betonat att de kommer att leda till att ISDS kan bli klart mer transparent än någon annan processform, inklusive domstolsförfarande. Reglerna trädde formellt i kraft 1 april 2014 och innebär långtgående transparens. Bland annat ges skiljenämnden möjlighet att ge allmänheten tillgång till dokument och förhandlingar samt tillåta utomstående parter att skriva inlagor till skiljenämnden.

Reglerna är tillämpliga på tvister som antingen baseras på en investeringstraktat ingången efter 1 april 2014, därmed inkluderas exempelvis CETA och TTIP men inte de tusentals traktat som redan existerar, eller om stater kommer överens sinsemellan om att tillämpa reglerna retroaktivt. En tredje möjlighet för tillämpning är att parterna i själva tvisten – det vill säga investeraren och staten – kommer överens om att tillämpa reglerna.

Nu har ett stort steg tagits mot att öka tillämpningen av transparensreglerna, på ett sätt som gör att även många av de redan befintliga traktaten omfattas. För en dryg månad sedan antog FN:s generalförsamling en konvention som dramatiskt kommer att öka UNCITRAL-reglernas praktiska tillämpning. De stater som skriver under den så kallade Mauritius-konventionen (den formella ceremonin där stater skriver under kommer att ske på Mauritius i mars) åtar sig att tillämpa reglerna på alla tvister baserade på de traktat som staterna ingått. De flesta EU-stater, tillsammans med Kanada, USA, Schweiz och flera andra länder, förväntas skriva under omgående.

I praktiken innebär Mauritius-konventionen att om en investerare från stat X stämmer stat Y och båda staterna skrivit under konventionen så kommer transparensreglerna automatiskt att tillämpas. Antagandet av konventionen är därför ett stort steg mot större insyn i ISDS, eftersom reglerna nu i praktiken kommer att tillämpas på många framtida tvister. Förhoppningen är att så många länder som möjligt tillträder Mauritius-konventionen.