Ny studie utvärderar EU-kommissionens förslag

jeff-sheldon-small

En ny studie, som snart publiceras i en akademisk tidskrift men nu finns tillgänglig som utkast via det fria forskningsnätverket SSRN här, analyserar den överklagande-mekanism som EU-kommissionen avser att införa i EU:s framtida investeringsskyddsavtal. Studiens slutsats är att den nya EU-modellen, som hittills inkorporerats i avtalen med Kanada och Vietnam, inte är förenligt med ICSID-konventionen, bland annat för att en överklagande-mekanism skulle innebära en otillåten ändring av ICSID-konventionen. Därför kan inte ICSID användas problemfritt i tvister under den föreslagna modellen, vilket leder till en mängd praktiska problem, bland annat att skiljedomarna inte kan verkställas enligt ICSID-konventionen.

Vi har tidigare skrivit om förslaget mer generellt, bland annat kort i samband med att det först presenterades och när amerikanska advokatsamfundet publicerade sin rapport. Den nya studien, som är författad av Jansen Calamita från National University of Singapore, undersöker inte den föreslagna “Investment Court System” på ett generellt vis utan analyserar istället vissa aspekter av förslaget utifrån gällande rätt.

Den nya studien är inte ett inlägg i policydebatten – och svarar alltså inte på frågan om EU-kommissionens förslag är en bra idé. Grundfrågan är istället om den föreslagna överklagande-mekanismen är förenlig med det existerande nätverket av internationella regler. Dessa består framförallt av två olika konventioner. New York-konventionen reglerar verkställighet av ”vanliga” internationella skiljedomar men är ofta tillämplig även på ISDS-domar. ICSID-konventionen, å andra sidan, är en specialkonvention som ratificerades 1965 och reglerar ISDS specifikt.

Även om studien menar att EU-förslaget inte är förenligt med ICSID-konventionen så argumenterar den också för att förslaget skall anses utgöra “skiljeförfarande” enligt New York-konventionen, vilket innebär att skiljedomarna sannolikt kan verkställas enligt denna konvention.

Artikeln föreslår att ett sätt att komma runt vissa av problemen (speciellt frågan om överklagande-mekanismen) är att göra som med UNCITRAL:s transparensregler: skapa en separat konvention där alla länder som vill vara med kan välja att ansluta sig.