Tag Archives: FN

Sverige skriver under FN-konventionen om transparens i investeringstvister

isdsqaSverige var en av åtta stater som skrev under den så kallade Mauritius-konventionen när den öppnade för undertecknande den 17 mars 2015. Genom att skriva under konventionen uttryckte staterna sitt samtycke att tillämpa FN:s handelsrättskommissions regler om öppenhet och transparens i ISDS-processer (UNCITRAL Transparency Rules).

Vi har skrivit om dessa transparensregler förut (här och här), och då betonat att de kommer att leda till att ISDS kan bli mer transparent än någon annan tvistlösningsprocess, inklusive domstolsförfarande. Reglerna innebär en långtgående transparens: exempelvis ska alla dokument göras tillgängliga för allmänheten, förhandlingar kan komma att videosändas via internet, och utomstående parter som NGOs kan tillåtas att skriva inlagor i förfarandet.

Alla investeringstraktat som ingås efter det att transparensreglerna trädde i kraft i april 2014 omfattas redan av dem. Under Mauritius-konventionen kommer reglerna dessutom automatiskt tillämpas även på tvister baserade på tidigare investeringstraktat som de undertecknade staterna ingått.

De andra staterna som hittills skrivit under konventionen är Finland, Frankrike, Kanada, Mauritius, Storbritannien, Tyskland och USA.

Skiljeförfarande i samverkan med domstol

Skiljeförfarande och vanliga domstolar fungerar i allra högsta grad i samverkan med varandra. Detta beror på att skiljeförfarande, som ju är en privat tvistelösningsform, är beroende av allmän domstol för att fungera i praktiken. Detta gäller såväl ISDS som skiljeförfaranden mellan två affärspartners. Det är upp till varje land att själv reglera ramarna för skiljeförfarande på ens territorium, något som i Sverige görs i lagen om skiljeförfarande.

Huvuddragen i denna reglering ser i princip likadan ut i de flesta välfungerande rättssystem, bland annat tack vare en modellag utarbetad av FN som många länder inkluderat i sin egen lagstiftning.

Till de grundläggande principerna hör att det är allmän domstol som har sista ordet i frågan om en skiljenämnds behörighet.

En skiljedom som tillkommit på ett inkorrekt sätt kan angripas på processuella grunder genom att den missnöjda parten vänder sig till domstol i det land där skiljeförfarandet ägt rum. På så sätt fungerar domstol som en yttre kontrollfunktion för processen.

När man väl fått en skiljedom måste man använda sig av statliga organ för att driva in den. Även här fungerar Kronofogdemyndigheten (om i Sverige) eller allmän domstol som en kontrollfunktion. För att verkställa en skiljedom i ett annat land används reglerna i den så kallade New York konventionen. Även New York konventionen innehåller regler för att säkerställa grundläggande rättssäkerhet under själva förfarandet.

Ett specialfall när det kommer till skiljeförfarandets beroende av domstolar är ICSID-processer. ICSID, som är ett Världsbanks-organ, skapades för att försöka minimera domstols ingripande i politiskt känsliga skiljeförfaranden. Därför har staterna i stället etablerat kontrollmekanismer inom ramen för ICSID-regelverket som rör skiljenämndens behörighet och hur eventuella processuella fel ska hanteras.

Den allra viktigaste frågan för parter i skiljeförfaranden – ”Hur ser jag till att få betalt enligt domen?” – är dock densamma för ICSID-processer som för andra skiljeförfaranden. För att verkligen få rätt även i praktiken kan det krävas att den vinnande parten vänder sig till nationella myndigheter för att få sin dom verkställd. Därför är skiljeförfarande till syvende och sist alltid beroende av nationella domstolar för att fungera.