Tag Archives: PCA

Peter Allard vs. Barbados: Investerare anklagar stat för brott mot miljöregler

KingfisherPeter Allard, en kanadensisk investerare som äger ett naturskyddsområde i Barbados, har initierat ett ISDS-mål mot Barbados. Hans talan är baserad på statens påstådda oförmåga att upprätthålla sin egen miljölagstiftning, vilket Allard hävdar har förorenat hans reservat. Han hävdar också att staten inte följer sina internationella åtaganden enligt två olika konventioner (Convention on Wetlands och Convention on Biological Diversity).

Såväl Barbados aktiva åtgärder som dess underlåtenhet att agera har tillsammans förstört investeringen i reservatet, hävdar Allard. Målet är baserad på det bilaterala investeringsskyddsavtalet (BIT) mellan Kanada och Barbados.

Reservatet är en anläggning för “ekoturism” och består av 35 hektar av naturliga våtmarker i Graeme Hall, ett område i södra Barbados som är skyddat enligt Convention on Wetlands.

Peter Allard skriver, i det dokument där han upplyser Barbados om att han har för avsikt att inleda ett ISDS-förfarande, att han investerade i naturparken med syftet att bevara Barbados unika miljö. Han hävdar att staten misslyckats med att tillhandahålla honom “full protection and security” enligt BIT:en. Han påpekar bland annat att Barbados inte har kunnat stoppa Barbados Water Authority (den statliga vattemyndigheten) från att upprepade gånger släppa ut förgiftade ämnen från en avloppsanläggning in i Graeme Hall-våtmarkerna. Han hävdar också att Barbados har misslyckats i sitt hanterande av ett dräneringssystem som finns i våtmarkerna för att skydda områdets biologiska hälsa.

Dessutom hävdar investeraren att Barbados har brutit mot bestämmelsen om skälig och rättvis behandling (fair and equitable treatment – “FET”) i BIT:en, genom att ändra användningen av ett visst markområde på ett sätt som lett till att föroreningar påverkat reservatet. Här påpekar Allard att han gjorde sin investering i reservatet eftersom Barbados tidigare verkat ha en miljöreglering som han förväntade sig skulle skydda miljön.

Målet pågår fortfarande och administreras av Permanenta skiljedomstolen i Haag. Barbados har inte offentliggjort sin argumentation och det är därför inte känt hur staten har valt att bemöta Peter Allards krav.

ISDS i Fredspalatset

PeacePalaceFinalDet filippinsk-amerikanska kriget inleddes år 1899. Samma år avslutades det spansk-amerikanska kriget. Men 1899 är också året för den första internationella fredskonferensen i Haag, vilket markerar en viktig milstolpe för internationella skiljeförfaranden.

Konferensen i Haag initierades av den sista ryska tsaren Nikolaj II, och hade till syfte att säkerställa en hållbar fred och begränsa militär upprustning. Ett av de konkreta förslag som framfördes var att etablera en institution som skulle underlätta att lösa konflikter med hjälp av skiljeförfarande i stället för genom krig.

Ett konkret resultat av konferensen var ett antal konventioner, Haagkonventionerna, vilka lade grunden för den Permanenta skiljedomstolen (ofta förkortat PCA, för Permanent Court of Arbitration), som än i dag huserar i Fredspalatset i Haag.

Sedan dess har PCA – som namnet till trots inte är en domstol utan en institution som administrerar olika skiljeförfaranden – administrerat många kända tvister mellan stater. I exempelvis Grisbådarna-målet löstes en gränstvist mellan Sverige och Norge. Ett annat uppmärksammat mål rörde en våldsam konflikt mellan Eritrea och Etiopien, där de två länderna kom överens om att låta en skiljenämnd vid PCA fastslå en gräns mellan staterna och avgöra deras folkrättsliga ansvar med anledning av de våldsamheter som präglat konflikten.

I modern tid gör PCA och internationella skiljeförfaranden mer än att upprätthålla fred. Ett annat sätt att bidra till ”rule of law” är att administrera ISDS-tvister, vilket PCA gör i stor utsträckning, vilket bidrar till att främja ekonomisk utveckling och internationell handel.

Ett stort sådant PCA-mål är Chemtura v. Kanada, där en amerikansk investerare sökte ersättning för att Kanada förbjudit en typ av insektsmedel som det amerikanska bolaget tillverkade i landet. Skiljenämnden gjorde där bedömningen att förbudet motiverats av ett legitimt intresse (folkhälsa) och avfärdade därför stämningen i sin helhet. PCA administrerar också ett annat mål, där en kanadensisk investerare stämt Barbados, bland annat på den grunden att staten inte implementerat miljörättsliga regler i tillräckligt stor utsträckning och på ett sätt som bryter mot internationella miljörättsliga överenskommelser. Enligt investeraren har statens underlåtande skadat ett naturreservat som ägs och sköts av det kanadensiska bolaget. Detta mål har ännu inte avgjorts men är ett exempel på frågor som dyker upp i ISDS-tvister.

Lång tid efter Haag-konferensen är internationella skiljeförfaranden fortfarande i allra högsta grad relevanta för att upprätthålla rättssäkerhet och lösa internationella tvister. Detta är värdefullt och något som bör bevaras, inte undergrävas.