Tag Archives: Risker

ISDS innebär inte att kommersiella risker försvinner

Det är alltid riskabelt att investera utomlands. Utöver de kommersiella risker som man alltid måste räkna in när man fattar affärsmässiga beslut så måste man som utländsk investerare också ta hänsyn till politiska risker som kan finnas i ett land man inte är van vid. Den stora skillnaden på kommersiella risker och politiska risker är att de förra ofta är möjliga att beräkna med hyfsad precision (vad kommer råvara X att kosta nästa månad?), medan de senare är svårare att förutse (kommer parti X göra revolution nästa månad?).

Denna osäkerhet är ofta ett hinder för utländska investeringar. För att erbjuda investerare någon form av förutsebarhet finns därför i huvudsak två mekanismer: försäkringsskydd och folkrättsligt skydd (inklusive ISDS).

Försäkringar mot politiska risker är väldigt vanliga. De flesta större länder har en egen organisation som säljer sådana försäkringar och under Världsbanken finns MIGA. Detta innebär att många tvister mellan investerare och värdstat aldrig hamnar i ISDS utan i stället löses inom ramen för en försäkring.

Vissa fall går ändå till ISDS. Detta innebär inte att ISDS fungerar som en ”extra försäkring”. Faktum är att många skiljedomar uttryckligen innehåller skrivningar om att det alltid är riskabelt att investera utomlands och att man inte kan gömma sig bakom investeringsskyddstraktaten. Den allmänna linjen bland skiljenämnder verkar vara att ”man måste förstå vad man ger sig inpå”. Därmed inte sagt att man ska tåla allt från sin värdstat.

Att använda den folkrättsliga vägen för att skydda sin investering mot politiska risker är i stället ett yttre skydd, som sätter en bortre gräns för vad en stat kan göra. Det innebär inte att man kan räkna med att vinna en ISDS-tvist så fort ens investering gått om intet, eftersom kommersiella risker är en inbyggd del av varje affärsverksamhet. Vissa typer av politiska risker är dock svårare att kalkylera och skydda sig emot. Därför finns både en omfattande försäkringsmarknad och ett folkrättsligt regelverk för att ge investerare en viss förutsebarhet så att de kan räkna på sin riskexponering.